DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 350PLN WORECZEK BAWEŁNIANY Z LOGO GRATIS! DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 350PLN WORECZEK BAWEŁNIANY Z LOGO GRATIS! DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 350PLN WORECZEK BAWEŁNIANY Z LOGO GRATIS! DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 350PLN WORECZEK BAWEŁNIANY Z LOGO GRATIS! DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 350PLN WORECZEK BAWEŁNIANY Z LOGO GRATIS! DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 350PLN WORECZEK BAWEŁNIANY Z LOGO GRATIS! DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 350PLN WORECZEK BAWEŁNIANY Z LOGO GRATIS! DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 350PLN WORECZEK BAWEŁNIANY Z LOGO GRATIS! DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 350PLN WORECZEK BAWEŁNIANY Z LOGO GRATIS!

LETNIE OCHŁODZENIE -10% NA ❄️CHŁODZĄCE PŁATKI Z OCZARU WPISZ OCZAR10 WAŻNE DO 23.06.2024 LETNIE OCHŁODZENIE -10% NA ❄️CHŁODZĄCE PŁATKI Z OCZARU WPISZ OCZAR10 WAŻNE DO 23.06.2024 LETNIE OCHŁODZENIE -10% NA ❄️CHŁODZĄCE PŁATKI Z OCZARU WPISZ OCZAR10 WAŻNE DO 23.06.2024 LETNIE OCHŁODZENIE -10% NA ❄️CHŁODZĄCE PŁATKI Z OCZARU WPISZ OCZAR10 WAŻNE DO 23.06.2024 LETNIE OCHŁODZENIE -10% NA ❄️CHŁODZĄCE PŁATKI Z OCZARU WPISZ OCZAR10 WAŻNE DO 23.06.2024 LETNIE OCHŁODZENIE -10% NA ❄️CHŁODZĄCE PŁATKI Z OCZARU WPISZ OCZAR10 WAŻNE DO 23.06.2024 LETNIE OCHŁODZENIE -10% NA ❄️CHŁODZĄCE PŁATKI Z OCZARU WPISZ OCZAR10 WAŻNE DO 23.06.2024 LETNIE OCHŁODZENIE -10% NA ❄️CHŁODZĄCE PŁATKI Z OCZARU WPISZ OCZAR10 WAŻNE DO 23.06.2024 LETNIE OCHŁODZENIE -10% NA ❄️CHŁODZĄCE PŁATKI Z OCZARU WPISZ OCZAR10 WAŻNE DO 23.06.2024

Twój koszyk
(0)

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Sklepu​ i Regulamin Produktów Cyfrowych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego yesmom.pl (dalej „Sklep”) oraz zasady jego funkcjonowania.

 2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest YESMOM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hajoty 60, 01-821 Warszawa, KRS 0000948983, NIP 1182235524.

 3. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzegania. Dokonując Zamówienia lub zakładając Konto Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2 Definicje

 1. Ilekroć w regulaminie użyto poniższych zwrotów, należy je rozumieć w następujący sposób:

DNI ROBOCZE dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

FORMULARZ REJESTRACJI formularz umożliwiający utworzenie Konta;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia;

KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć umowę sprzedaży;

KONSUMENT osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

KONTO usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym;

PRODUKT rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu;

PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącej osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

PRZEDSIĘBIORCA

– KONSUMENT osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

SPRZEDAWCA YESMOM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hajoty 60, 01-821 Warszawa, KRS 0000948983, NIP 1182235524;

ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące „Konsumenta” odnoszą się również do „Przedsiębiorcy-konsumenta”, a więc łącznie osób będących osobami fizycznymi, które zawierają ze sprzedawcą umowy:

• Niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą; lub

• Jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, gdy umowy te są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, a z ich treści wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego.

§ 3 Treści zamieszczone na stronie Sklepu

 1. Wszelkie Produkty prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera.

 2. W Sklepie zamieszczone są opisy Produktów pochodzących od ich producenta. Opisy Produktów prezentowanych w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy.

 3. Treści publikowane na stronie Sklepu nie stanowią porad medycznych i nie mogą być traktowane jako forma diagnozy lub zaleceń w zakresie leczenia.

 4. Prezentacja Produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w trybie art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 4 Konto

 1. Wymogiem technicznym umożliwiającym korzystanie ze Sklepu jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

 2. Do założenia Konta niezbędne jest wypełnienie Formularza Rejestracji oraz podanie przez Klienta jego danych personalnych m. in. imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania lub adresu prowadzenia działalności gospodarczej bądź siedziby, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane obowiązkowe, których podanie przez Klienta jest konieczne do założenia Konta, są oznaczone w Formularzu Rejestracji znakiem „* ”.

 3. Do każdego Konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło.

 4. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do Sklepu.

 5. Klient, który posiada Konto, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy z zastrzeżeniem, że Sprzedawca musi usunąć Konto w terminie 5 dni od dnia otrzymania żądania od Klienta.

 6. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie co najmniej 3 dni roboczych.

§ 5 Składanie oraz realizacja Zamówień

 1. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub z pominięciem rejestracji (bez zakładania Konta). Zalogowanie się do Konta wymaga podania przez Klienta adresu e-mail użytego podczas rejestracji Konta oraz wcześniej ustalonego hasła.

 2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.

 3. Klient ma możliwość składania Zamówień przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 4. W celu złożenia Zamówienia Klient kompletuje Zamówienie zaznaczając Produkty, których zakupem jest zainteresowany, wybierając polecenie „Dodaj do koszyka”. Na etapie kompletowania Zamówienia, Klient jest informowany o cenie wybranych przez siebie Produktów. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu kontynuowania zakupów, Klient powinien wybrać opcję „Przejdź do Kasy” oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na każdym kolejnym etapie składania Zamówienia. Po przejściu do kasy, Klient zobowiązany jest do wskazania m.in. sposobu dostawy Produktów oraz wybrania formy płatności. Możliwe jest również wpisanie kodu rabatowego, o ile Klient go posiada.

 5. Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego Formularza Zamówienia do Sprzedawcy poprzez wybranie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznym koszcie Zamówienia.

 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie zawierające m. in. informacje o wybranych Produktach, łącznej cenie Zamówienia, sposobie dostawy oraz wybranej formie płatności.

 7. Potwierdzenie Zamówienia jest również udostępniane w informacjach dostępnych na Koncie Klienta.

 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty.

§ 6 Ceny oraz sposób płatności

 1. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w ofercie Sklepu są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (zawierają podatek VAT).

 2. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia.

 3. Koszty wysyłki pokrywa Klient, chyba że co innego wynika z umowy sprzedaży.

 4. Klient posiada prawo wyboru formy płatności spośród następujących:

 1. Płatność za pomocą systemu płatności natychmiastowych Cashbill

 2. Płatność BLIK Cashbill

 3. Płatność kartą kredytową Cashbill

§ 7 Dostawa

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po jego złożeniu.

 2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uznaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. Termin realizacji zamówień wynosi między 1-5 dni roboczych.
 4. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju (do wybranych Państw wyszczególnionych przy składaniu Zamówienia) według cennika firm kurierskich.

 5. Koszt dostawy zależy od aktualnego cennika firm kurierskich lub operatorów pocztowych i jest podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia.

 6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§ 8 Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu(kliknij aby pobrać)

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą.

 4. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia lub o jego bezskuteczności, jeśli zostało złożone z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym po terminie).

 5. W wyniku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktów Sprzedawcy w stanie niepogorszonym niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.

 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

 7. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

 8. Produkt należy odesłać na adres: ul. Hajoty 60, 01-821 Warszawa.

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem:

a) Płatność za pomocą systemu płatności natychmiastowych Cashbill

b) Płatność BLIK Cashbill

c) Płatność kartą kredytową Cashbil

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem, chyba że zobowiązał się odebrać Produkt osobiście.

 2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących Produktów:

 1. Produktów personalizowanych/dostosowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta, produktów nieprefabrykowanych, produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub produktów służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta;

 2. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

§ 9 Reklamacje (rękojmia za wady fizyczne)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Produktu z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową sprzedaży.

 3. W celu zgłoszenia wady fizycznej Produktu Konsument jest zobowiązany do złożenia pisemnej reklamacji i przesłania jej na adres: ul. Hajoty 60, 01-821 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: . ..

 4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest okazanie dowodu zakupu.

 5. W przypadku Konsumentów reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.

 6. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres Sklepu: ul. Hajoty 60, 01-821 Warszawa.

 7. Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorców wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 8. Sprzedawca odpowiada za skutki użycia zakupionych Produktów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w informacji producenta dołączonej od Produktu, a także wyłącznie w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące normy prawa.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

§ 11 Promocje

 1. Sprzedawca jest uprawniony do proponowania Klientom szczególnych warunków sprzedaży niektórych lub wszystkich Produktów.

 2. Sprzedawca będzie informował o aktualnych promocjach poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych lub indywidualnie Klientowi.

 3. Jeżeli nic innego nie zostało przez Sprzedawcę wskazane, należy uznać, iż Produkty nie podlegają dodatkowym promocjom.

 4. Skorzystanie z promocji oferowanej przez Sprzedawcę nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w § 9 Regulaminu.

 5. Jeśli promocja naliczana jest od danej wartości Zamówienia, w przypadku zwrotu niektórych (nie wszystkich) Produktów z zamówienia objętego taką promocją i zatrzymania przez Klienta Produktów o niższej wartości niż konieczna do spełnienia warunku promocji, Cena Produktów, które Klient chce zatrzymać, będzie liczona jako Cena katalogowa (tj. bez naliczonej promocji).

§ 12 Program lojalnościowy

 1. Klienci, którzy dokonają zakupu poprzez swoje Konto, przy każdym zakupie będą mieli naliczane punkty w programie lojalnościowym.

 2. Punkty te będzie można wymieniać na rabaty lub inne nagrody. Zasady wymiany punktów jak i rabaty lub nagrody możliwe do uzyskania w danym czasie, będą każdorazowo ogłaszane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

§ 13 Produkty Cyfrowe

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 1. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Plików i/lub Kursów przysługują Sprzedawcy lub innemu podmiotowi, z którym Sprzedawca zawarł stosowane umowy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 5. Kupno Pliku PDF lub Kursu online nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Pliku PDF lub Kursu online osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 7. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesionego na Plik lub Kurs online.
  2. Zwielokrotniać Pliku, Kursu online lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  3. Udostępniać Pliku lub Kursu online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  4. Najmować i użyczać Pliku lub Kursu online, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  5. Ingerować w treść i zawartość Pliku lub Kursu online.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 2. Klienci mają prawo do nieodpłatnego i możliwego w każdym czasie dostępu do Regulaminu.

 3. Sprzedawcy (lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy) przysługują prawa wyłączne do wszelkich treści udostępnionych na stronie Sklepu, w tym znaków towarowych, układu graficznego oraz tekstów. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek treści zamieszczonych na stronie bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 
 
załącznik nr.1 – Kliknij aby pobrać

 

Opinie o produktach

5,0
Na podstawie 94 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-5 of 94 recenzje
 1. ZB

  Mega workbook! jestem z Ciebie dumna ❤️🥹
  Dałabym wiele aby mieć tą świadomość przygotowując się do połogu 🫡
  Widząc 'dziennik wdzięczności’ poczułam jak wiele nas łączy ✨.
  Stworzyłaś coś, co niesie ze sobą ogromną wartość 🥹 duma mnie rozpiera 😁❤️

 2. ZZ

  Workbook super, chyba nigdy nie spotkałam się z taką dawką wiedzy i praktyki, bo zazwyczaj jest to sucha dawka wiedzy, a tutaj te pola do rozpisania i 'ćwiczeń’ są ekstra, mega mega dawka wiedzy i inspiracji. <3

 3. KT

  Pamiętam, że przygotowując się do pierwszego porodu zamawiałam zestaw wyprawkowy zarówno na poród siłami natury jak i cesarskie cięcie. Prócz szortów sprawdziły mi się kompresy żelowe, wykorzystywałam je podczas nawału pokarmu a potem kiedy miałam zapalenie piersi. Stosowałam też hydrożelowe kompresy na brodawki. Mam nadzieję, że teraz uda mi się urodzić naturalnie 😉 Pierwszy poród zaczął się naturalnie lecz zakończył się cesarskim cięciem.

 4. KB

  Bardzo dobry produkt spełnia swoją funkcję . Bardzo mi pomogło po porodzie ,natychmiastowa ulga ,lepszy efekt po schłodzeniu w lodówce ,bardzo polecam na dolegliwości po porodzie 🙂 nie żałuję wydanych pieniędzy ,ale żałuję że tak późno kupiłam 🙂polecam z całą pewnością ,żadne maści nie pomogły tak jak ten produkt 🙂

 5. P

  Polecam wszystkie produkty YesMom.pl 🤩 jestem nimi oczarowana ich oczarem 😁 nie miałam przyjemności mieć ich produktów w ręku ale są tak przemyślane jak rządne inne!

Opinie o sklepie

1-5 of 27 recenzji
 1. A

  Bardzo fajne opisy produktów

 2. O

  Butelka PERI to absolutny must have w wyprawce do szpitala!

 3. S

  Szybka wysyłka, super realizacja

 4. J

  Łatwy zakup i szybka dostawa

 5. KS

  Szybka obsługa, pięknie zapakowane zamówienie ? polecam z całego serca dla przyszłych mam ☺️